Dương Thu Hương

Nationality

Vietnamese

Description

Wikipedia

Link

Gender

Female

The best books of all time by Dương Thu Hương

  1. 1455 . Paradise of the Blind by Dương Thu Hương

    Paradise of the Blind (Những thiên đường mù) is a novel by female writer Dương Thu Hương, published in 1988. It was the first Vietnamese novel published in English in the United States. It is now b...